budynek
DSC_0067 (2)
DSC_0009 (2)
DSC_0287 - Kopia
baner5
DSC_0012
DSC_0020
DSC_0039 (2)
DSC_0101 (3)

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
Tel.: (22) 646 50 16
Tel./Fax: (22) 845 05 77
ps393@eduwarszawa.pl

Aktualności

Zajęcia czytelnicze
13 marca 2023

"W krainie Sierotki Marysi i krasnoludków"- zajęcia czytelnicze w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. Podczas spotkania ...

Wypożyczalnia
27 lutego 2023

Zapraszamy po nowe książki Dbamy o naszych małych Czytelników. Ciekawe pozycje pojawiły się na półkach, jest w czym ...

Linki

 

Informacje ogólne

Informację dotyczącą dyżuru wakacyjnego przedszkoli specjalnych znajdą Państwo pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/dyzury-przedszkoli-specjalnych

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze: jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

Nasi nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w dniach:

Agnieszka Jarosz - wtorek 8.30- 9.00, poniedziałek 8.30- 9.00

Sabina Makowska - środa 8.00- 9.00

Magdalena Zbańska - wtorek 8.30- 9.00, środa 8.30- 9.00

Joanna Jakóbowska-Ugonabo - poniedziałek 8.30- 9.00, piątek 8.30- 9.00

Aleksandra Kozak - poniedziałek 11.30- 12.30

Olga Kuligowska - poniedziałek 8.30- 9.00, wtorek 8.30- 9.00

Katarzyna Rogozińska - poniedziałek 8.30- 9.30

Agnieszka Przybylska- Szumert - środa 8.00- 8.30, czwartek 8.00- 8.30

Maria Nowicka - środa 9.00- 9.30, piątek 9.00- 9.30

Anna Rustecka - wtorek 9.00- 9.30, czwartek 9.00- 9.30

Beata Łaskawska - wtorek 8.00- 9.00

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są na etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny). Wydanie nowego orzeczenia jest konieczne, jeśli obecne jest ważne do końca bieżącego roku szkolnego, a rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej od 1 września 2023 r. Aktualne orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

• dzieci z „zerówek” ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej)

 • uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, tj. klasy 4-8 szkoły podstawowej)

• uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)

• uczniowie, których orzeczenia tracą ważność w roku szkolnym 2022/2023 i którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia:

Wnioski o wydanie orzeczeń składają rodzice/opiekunowie prawni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Rodzice dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół powinni zgłosić się do poradni, zgodnie z rejonem przedszkola lub szkoły (informacja o rejonowej poradni dostępna jest w przedszkolu lub szkole). Rodzice dzieci i uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły zgłaszają się do poradni, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli rodzice planują kształcenie dziecka w szkole specjalnej od 1 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół specjalnych rozpocznie się w lutym 2023 r., dlatego wniosek o wydanie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć jak najszybciej. Termin na wydanie orzeczenia przez poradnię wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:

 https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie

 

 

Od 01.11.2022 roku do naszego zespołu dołączyła Pani Katarzyna Rogozińska- logopeda, terapeuta AAC.

Serdecnie witamy w naszym gronie.

 

Rozporządzenia dotyczące epidemii

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

Apel Policji

Informuję, że w Dzienniku Ustaw w dniu 31-03-2020 r. pod poz. 566 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31-03-2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
 
Informuję,że ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:
 
                                    
 
Informuję ,że w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:
 
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 marca 2020 r.
Poz. 522
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 marca 2020 r.
 
 Maria Kuźniewska-Zdrojowy
 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Przedszkolu Specjalnym  Nr 393 , z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 97  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki-Maria Kuźniewska-Zdrojowy
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Pan Dariusz Lewandowski,      adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl .
  3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu:

wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.
  4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Drodzy Rodzice,
 
poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.
 
 
 
 
Dyżur wakacyjny
 
Dyżury wakacyjne warszawskich przedszkoli samorządowych i przedszkoli specjalnych lipiec i sierpień 2020 - strona Biuro Edukacji m.st.Warszawy
 

Kontakt

Przedszkole Specjalne
nr 393 w Warszawie

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa

tel.: (22) 646 50 16

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.